ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ *ภาพสะท้อนรัฐคือกษัตริย์*

10/01/2010 at 5:20 pm (Uncategorized)

บท: ดารณี รวีโชติ
การรัฐประหาร 8 กันยายน 2490 เป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นอำนาจของฝ่ายราชสำนัก และเข้มแข็งขึ้นในการรัฐประหารปี 2500 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จนถึงปัจจุบัน ทำให้ระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายอย่างอังกฤษตามแนวทางที่คณะราษฎรสถาปนาขึ้นแปรเปลี่ยนไป และพัฒนากลายเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่

3 วันชาติภาพสะท้อนรัฐคือกษัตริย์
หากจะมองระบอบการปกครองผ่านสัญลักษณ์ของรัฐคือวันชาติ ก็จะเห็นชัดเจนว่า รัฐนี้ไม่ใช่รัฐของราษฎร แต่รัฐนี้เป็นรัฐของกษัตริย์ เพราะวันชาติคือวันที่ 5 ธันวาคม คือวันเกิดของกษัตริย์
ประเทศทุกประเทศจะมีวันชาติซึ่งเป็นวันสำคัญของรัฐ

ซึ่งส่วนมากจะถือเอาวันที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างชาติมากที่สุด เช่น วันประกาศเอกราชจากการเป็นอาณานิคม วันที่ 4 กรกฎาคม เป็นวันชาติอเมริกาที่ประเทศได้เอกราชจากอังกฤษ หรือวันที่เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองรัฐใหม่ เช่น วันที่ 1 ตุลาคม

เป็นวันชาติรัสเซียที่เปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยโค่นล้มราชวงศ์โรมานอฟมาเป็นระบอบสาธารณรัฐ ซึ่งประเทศไทยก็เคยประกาศใช้วันที่ 24 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันชาติ เมื่อครั้งคณะราษฎรซึ่งเป็นแกนนำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช

มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแบบอังกฤษ แต่เมื่อสิ้นสุดอำนาจของคณะราษฎร และเข้าสู่ยุคร่วมมือกันระหว่างราชสำนักกับทหารอย่างเข้มแข็งในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก็รื้อฟื้นอำนาจราชวงศ์ขึ้นโดยใช้วันที่ 5 ธันวาคม

ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของรัชกาลปัจจุบันเป็นวันชาติ และก็ใช้สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งก็เป็นภาพสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าวันสำคัญของรัฐไทยนี้คือวันของกษัตริย์นั่นก็คือวันต่างๆ ที่สำคัญในรัฐนี้รวมศูนย์อยู่ที่ตัวพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นวันชาติ,วันขึ้นครองราชย์,วันแต่งงาน

รวมตลอดทั้งวันสำคัญในรัชกาลก่อนๆ ก็นำมารวมเป็นวันสำคัญของประเทศด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ถึงอำนาจรวมศูนย์อยู่ที่พระมหากษัตริย์ มิใช่ราษฎร และสิ่งนี้คือสัญลักษณ์แห่งระบอบปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช นั่นเอง กล่าวโดยสรุป ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่

ก็คือระบอบการปกครองที่กลไกอำนาจทั้งหลายของรัฐรวมศูนย์อยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์และครอบครัว เพียงแต่มีองค์กรอำนาจอื่นๆ ของรัฐ ทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นของราษฎร เช่น องค์กรรัฐบาล,องค์กรรัฐสภาองค์กรศาล แต่แท้จริงทำงานภายใต้ตามพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์
Read More

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: