*แผ่นดินนี้เป็นของกษัตริย์ ประชาชนคือผู้อาศัย*

27/03/2010 at 8:04 am (หนังสือ)


บท: ดารณี รวีโชติ
เมื่อเนื้อแท้ของโครงสร้างการปกครองเป็นสมบูรณาญาสิทธิราช กลไกของรัฐต่างๆ ตั้งแต่กองทัพ ศาล ทหาร ตำรวจ ก็ต้องตอบสนองต่ออำนาจเบื้องบนทั้งหมด ทั้งกฎหมายที่บังคับ และวัฒนธรรมความเชื่อที่ครอบงำความคิดว่ากษัตริย์ คือผู้มีบารมีมาเกิด หากขาดพระองค์ท่านแล้ว

สังคมไทยจะล่มสลาย และสิ่งสำคัญที่สุดที่บ่งชี้ถึงพระราชอำนาจของราชสำนักก็คือ งบประมาณแผ่นดินที่เก็บภาษีจากประชาชนทั้งหมดนั้นก็คือเป็นหน้าที่ของ ประชาชนเท่านั้นที่จะต้องจ่ายเงินภาษี, ส่วนพระองค์จะใช้เงินภาษีนั้นอย่างฟุ่มเฟือยอย่างไรเป็นเรื่องของพระองค์

ประชาชนไม่มีสิทธิโต้แย้งแม้แต่คิดก็ติดตะรางได้ ดังนั้นการเก็บภาษีของรัฐไทยวันนี้จึงคล้ายการเก็บส่วยในสมัยโบราณที่ กษัตริย์เป็นผู้เก็บ โดยกษัตริย์และพระราชวงศ์ไม่ต้องเสียภาษีรายได้และจะนำภาษีไปใช้ได้ตาม อำเภอใจ เพราะรัฐนี้เป็นของพระองค์

หลักฐานทางการเมืองที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ยืนยันถึงหลักการว่ารัฐนี้เป็น ทรัพย์สินส่วนตัวของพระองค์ ประชาชนเป็นเพียงลูกจ้างเสมือนทาส ซึ่งถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลานานแล้วก็คือ การพิจารณางบประมาณแผ่นดิน และการติดตามการใช้งบประมาณของราชสำนัก

และโครงการต่างๆ ตามพระราชดำริ ทั้งที่บริหารจากราชสำนักโดยตรง และบริหารผ่านกระทรวงที่ใช้เงินภาษีอากรของประชาชนในการบริหารจัดการนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ไม่มีสิทธิอภิปรายความเหมาะสมว่าถูกหรือแพง ควรทำหรือไม่ควรทำรวมตลอดทั้งไม่มีสิทธิที่จะทำการตรวจสอบได้ว่ามีการทุจริต

ในชั้นการประมูลงานและการจัดจ้างหรือไม่ โครงการพระราชดำริบางโครงการที่ใช้ทรัพยากรของรัฐ มีกำลังคนและใช้งบประมาณต่อปียิ่งใหญ่กว่ากระทรวงบางกระทรวงเสียอีกไม่เพียงแต่เท่านั้น แม้แต่ทรัพย์สินทั้งหลายที่ประชาชนทำมาหาได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนั้น

โดยปรัชญาแห่งราชสำนักที่ผู้คนในวังได้บอกกล่าวเล่าขานกันนั้นถือว่า ล้วนแล้วแต่เป็นทรัพย์สินของพระองค์ทั้งสิ้น เพราะแผ่นดินนี้เป็นของพระองค์ ประชาชนเป็นเพียงผู้อยู่อาศัย ดังนั้นการปลูกข้าว และผลผลิตทั้งหลายที่เกดขึ้นจากการทำกินบนแผ่นดินนี้ จึงล้วนแล้วแต่เป็นของพระองค์ทั้งสิ้น

การยึดทรัพย์สินของทักษิณ 70,000 กว่าล้านบาทที่หามาได้ก่อนเข้าสู่วงการเมืองนั้น แม้มิได้เกิดจากการคอร์รัปชั่น,ไม่ผิดกฎหมาย ก็ยึดได้เพราะเป็นทรัพย์สินที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินของพระองค์ เมื่อเป็นความประสงค์ของพระองค์ก็ย่อมกระทำได้

ปรัชญาของราชสำนักเป็นปรัชญาที่ย้อนยุคและยากที่คนในยุคปัจจุบันจะเข้าใจได้ ดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผ่านมา โดยเฉพาะนับตั้งแต่การยึดอำนาจเมื่อ 19 กันยายน 2549, การยึดทำเนียบ ยึดสนามบิน, ยึดอำนาจรัฐบาลสมัคร, ยึดอำนาจรัฐบาลสมชาย รวมถึงการยึดทรัพย์สิน 70,000 กว่าล้านบาทของทักษิณทั้งๆ

ที่ไม่มีคำพิพากษาใดๆ ตัดสินว่าทักษิณกระทำการทุจริตเลยนั้น ซึ่งคนทั้งโลกเห็นว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ไม่มีเหตุผลแต่สำหรับประเทศไทยถือว่าชอบด้วยกฎหมาย และมีเหตุผลเพราะแผ่นดินนี้ป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระองค์ ความประสงค์ของพระองค์จึงถูกต้องประชาชนเป็นเพียงผู้อาศัยจึงไร้สิทธิ์
Read More

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: